Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Kommunikationsstöd

Här finns stödfunktioner för dig som är journalist eller för dig som arbetar med kommunikation inom Skolidrottsförbundet.


Har du pressfrågor eller frågor gällande kommunikation så vänd dig i första hand till generalsekreteraren.

Text som kan användas i sammanhang där Skol-IF ska förklaras:

En skolidrottsförening, som oftast förkortas till Skol-IF, är barn och ungas egen förening. Här idrottar vi på våra egna villkor. Tanken med en Skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet, där unga leder unga.

En Skol-IF finns i anslutning till skolan och aktiviteterna sker utanför lektionstid på exempelvis raster, efter skoldagens slut eller på helger. Aktiviteterna kan vara nästan vad man vill. Det viktiga är att man rör på sig, att alla kan vara med och att det är ungdomarna själva som leder.

Även om föreningen finns i anslutning till skolan är det inte rektorn eller läraren som bestämmer, utan föreningens medlemmar, alltså vi unga. Föreningen är fristående från skolan men båda gynnas av ett samarbete.

Precis som alla idrottsföreningar i Sverige ska en Skol-IF styras demokratiskt. Det betyder framförallt att alla som vill är välkomna på aktiviteter och som medlemmar, att styrelsen som har mest makt i föreningen har röstats fram av medlemmarna, att man följer förbundets regler, att medlemmar har möjlighet att påverka föreningens utveckling och inriktning samt att allt som händer i organisationen är öppet för medlemmarna.

Till skillnad från många andra idrottsföreningar ligger inte fokus i en Skol-IF på vem som är vinnare och förlorare. Alla aktiviteter och tävlingar ska ha fokus på rörelseglädje och gemenskap. Det viktigaste är att alla känner sig välkomna – både inför och under aktiviteter.

En Skol-IF är en förening där unga leder rörelsen!

– Medlemmarna träffas regelbundet för att idrotta och röra på sig på olika sätt.
– Styrelsen har unga medlemmar och vuxna som hjälper till.
– Aktiviteterna bidrar till att utbilda deltagarna i demokrati och ledarskap.
– Det är lätt att påverka och föreningens aktiviteter är inbjudande och tillåtande.

Alla 4 punkter är viktiga för att föreningen ska bli så välkomnande, fungerande och rolig som möjligt.

Men det finns mer än de 4 punkterna. En förening behöver också lägga tid på administration och ekonomi – sådant som är en grund för att föreningen ska ha kraft att lägga på utveckling och roliga aktiviteter. Det är framförallt ekonomin och administration som en vuxen gärna får stötta föreningen med. Annars är som sagt en Skol-IF av unga, för unga.

I Skol-IF skapar vi unga rörelseglädje tillsammans!

Det organisatoriska och därmed det officiella namnet är Svenska Skolidrottsförbundet. Ordet Skolidrottsförbundet skrivs alltid med versalt S och är också vårt kommunikativa namn. Förkortningen SSIF är ingen etablerad förkortning och bör därför undvikas i all extern kommunikation och utgående skrivelser. Den engelska översättningen av namnet är Swedish Schoolsport Federation.

Begreppet Skol-IF kan antingen skrivas ut i sin helhet ”skolidrottsföreningen” eller i sin förkortning ”Skol-IF” med inledande versal.

De övergripande målen med Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete är:

Ökad kännedom om Skol-IF, Positiv attityd till Skol-IF, Vilja att bilda Skol-IF.

Här hittar du Skolidrottsförbundet logotyp i olika utförande för digital användning:

Logotyp Blå

Logotyp Vit

Blå

RGB 19/101/171
CMYK 100/50/0/1
HEX #1365ab

Grön

RGB 85/193/104
CMYK 81/0/83/0
HEX #55c168

Rosa

RGB 241/151/205
CMYK 0/52/0/0
HEX #f197cd

Röd

RGB 236/90/41
CMYK 0/73/91/0
HEX #ec5a29

Beige

RGB 249/235/210
CMYK 0/8/18/0
HEX #f9ebd2

Classroom JNL för rubriker.
Calibre för brödtext.

Tänk på att alltid installera rätt typsnitt innan du börjar använda olika mallar. Kontakta Jonas Leth för att få tillgång till rätt typsnitt.

Tänk på att alltid installera rätt typsnitt innan du börjar använda olika mallar. Kontakta Jonas Leth för att få tillgång till rätt typsnitt.

Mall för Powerpoint
Klicka här för nedladdning Powerpoint, 7 MB.

Mall för Word
Klicka här för nedladdning Word, 66.9 kB.

Bildspråket är en viktig del i Skolidrottsförbundets visuella identitet. Det skapar igenkänning och ger en tydlig känsla åt det material förbundet producerar. Därför är det viktigt att vara konsekvent i bildvalet.

Bilderna ska:

  • spegla mångfalden i ålder, kön och etniskt ursprung.
  • visa barn, ungdomar och vuxna i aktivitet och rörelse.
  • använda intressanta vinklar och fokus när det kan stödja budskapet.

Skolidrottsförbundet skapar förutsättningarna för ungas organiserade idrott i skolan. Det ska synas i bildspråket vilka förbundet är och vilka förbundet är till för. Det görs genom att använda bilder som visar att alla kan idrotta efter sina egna förutsättningar. Idrott är gemenskap, idrott främjar hälsa och idrott stärker självkänslan. Förbundet visar att både aktiva och ledare är ungdomar, visar bredden inom idrotten och visar framför allt glädjen.

Viktigt!
Kontrollera alltid med fotografen eller bildbyrån vad som gäller om du vill publicera eller trycka en bild. Observera att det inte är tillåtet att använda en bild utan fotografens medgivande och att förbundet blir ersättningsskyldigt om man gör det. Kom ihåg att avbildade personer måste godkänna sin medverkan om deras ansikten går att urskilja. Godkännandet måste ges personligen, alternativt genom vårdnadshavare om den avbildade personen är under 18 år.

Bildpublicering

Alla människor som visas på bild ska behandlas med respekt och omsorg. Att vara med på bild ska vara frivilligt och för att undvika tvister och missförstånd krävs ett muntligt eller skriftligt samtycke. Ett samtycke kan tas tillbaka och då har du som redaktör eller ansvarig utgivare ansvar för att bilden, där det är möjligt, genast tas bort. Om du fått samtycke för ett visst ändamål kan bilden inte automatiskt användas i andra sammanhang.

Vuxen

Berätta så långt som möjligt om att du kommer att publicera en bild på en person. Sätt upp anslag eller på annat sätt informera om att fotografering pågår när du fotograferar på allmän plats.

Barn

Vid fotografering och publicering av bilder på barn tänk på att barnens målsägare alltid ska få information om och godkänna bildens publicering. Att bilden på inget sätt, med eller utan rubriker och texter, kan uppfattas som kränkande för barnet eller barnets vårdnadshavare.

Barn i grupp

Använd med fördel bilder på barn i grupp. Är bilden tagen på håll och personerna oigenkännliga går det bra att publicera utan samtycke eller upplysning.

Närbild på barn

Var noggrann när du publicerar porträttbilder på barn. Se till att alltid ha samtycke från vårdnadshavare.

Barn i lättklädda idrottsmiljöer

Var extra noggrann när du publicerar bilder på barn som utövar simning, friidrott eller andra idrotter där klädseln är mindre påklädd. Tänk på att en bild kan ge andra associationer än vad den avser – välj med omsorg.

Personuppgifter

Foton där personer kan identifieras betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns. I vissa fall kan bilderna komma att omfattas av dataskyddsförordningen.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det spelar stor roll hur förbundet uttrycker sig i skrift. Det språk vi använder påverkar läsaren. Stavfel och slarv ger en negativ bild av avsändaren. Här följer några tips:

Rikta budskapet till målgruppen

Tänk alltid igenom vem texten riktar sig till och vilket syfte den har. Hur ska texten påverka läsaren? Anpassa språket till målgruppen, men försök att varken förenkla eller komplicera texten för mycket. Eftersträva ett så rakt, enkelt och tydligt språk som möjligt som är anpassat till målgruppen. Det är alltid en person som läser din text, vänd dig därför alltid till en person när du skriver.

Vårda språket

Genomtänkta, felfria texter är värda mycket och ger ett seriöst intryck. Varje syftningsfel och språkfel minskar trovärdigheten och får i värsta fall läsaren att tappa intresset. Stav- och språkfel gör tyvärr ofta att läsaren misstror skribentens kompetens också när det kommer till innehållet.

Korrekturläs

Det är svårare att korrekturläsa en text på skärmen. Använd datorn för rättstavningskontroll (kom ihåg att den inte är ofelbar), men skriv ut texten och korrekturläs noggrant på papper. Det bästa är att be någon annan om hjälp med korrekturläsning och genomgång av texten eftersom det är lätt att bli ”blind” för det man själv har skrivit.

Välj tonfall

Tänk på vilken stil du använder när du skriver. Undvik jargong, talspråk och alltför formell eller alltför personlig text. Eftersträva att skriva enkelt och ledigt.

Skriv kort

Det gäller att hålla läsarens intresse vid liv. Onödigt långa texter motverkar oftast sitt syfte. Språket är dynamiskt och går inte alltid att beskriva med exakta regler. Den som behöver vägledning kan få god hjälp på Svenska språknämndens www.sprakradet.se.

Versaler eller gemener

Versaler är det som brukar kallas STORA bokstäver. Gemener är de små bokstäverna. Vi skriver exempelvis: Skolidrottsförbundet och Skol-IF.

Förkortningar

Generellt bör förkortningar undvikas, speciellt i löpande text. Detta främst av två skäl, för det första är det svårare att läsa en förkortning än ett ord som är utskrivet. För det andra är risken mindre för missförstånd när du skriver ut vad du menar än när du skriver några bokstäver. Använder du förkortningar ska du vara helt säker på att mottagaren kan avkoda ditt meddelande.

Uppförandekod

Alla som representerar Skolidrottsförbundet ska känna till förbundets ändamål och låta detta genomsyra sina värderingar och sitt handlande:

i. § 2 Ändamål från Skolidrottsförbundets stadgar:

ii. Skolidrottsförbundet har till uppgift att främja och administrera skolidrotten i Sverige på sådant sätt att det står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar. Förbundet har även till uppgift att:

  1. skapa förutsättningar för väl fungerande skolidrottsföreningar och ge service till dessa,
  2. att genom förening ge möjlighet till allsidig idrottsutövning för att bidra till rörelseglädje och därigenom motverka tidig specialisering,
  3. att ge ungdomar och vuxna en demokratisk fostran genom kvalitativa och allsidiga ledarutbildningar,
  4. att arbeta med mångfald i enlighet med Idrottens värdegrund. Detta innebär att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar samt socioekonomiska förhållanden ska kunna vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Tilltal och tonläge

Skolidrottsförbundets kommunikation ska präglas av öppenhet och ärlighet och skapa förtroende genom att förbundet är ansvarstagande och håller det förbundet lovar. Utifrån principen om alla människors lika värde möter förbundet andras behov och både positiva och negativa kommentarer med respekt. Personligt engagemang och insikten om att var och en inom förbundet gemensamt skapar bilden av Skolidrottsförbundet, både i arbete och privat, är grunden i förbundets helhetssyn på kommunikation.

Synpunkter och klagomål

Skolidrottsförbundet välkomnar feedback och ser det som ett hjälpmedel i arbetet med att kvalitetssäkra och stärka förbundets verksamhet. Alla som vänder sig till Skolidrottsförbundet med klagomål eller synpunkter ska mötas med respekt.

För att Skolidrottsförbundet ska kunna hantera och vidareförmedla klagomål på ett effektivt sätt uppmanas klagande att skicka en skriftlig redogörelse per post eller epost med sin berättelse om vad som skapat missnöjet eller synpunkten. Klagomål och synpunkter ska bemötas sakligt och korrekt från Skolidrottsförbundet sida och återkoppling om vilka ändringar som gjorts för att förbättra situationen ska den klagande alltid få ta del av. Ett klagomål ska besvaras snarast möjligt, dock senast två veckor efter det att Skolidrottsförbundet mottog klagomålet.

Undvik

Exponera inte Svenska Spel för unga trots att Skolidrottsförbundet har avtal med Svenska Spel ska förbundet inte exponera barn och unga för varumärket Svenska Spel.

Publicerad: 2022-11-11

Senast uppdaterad: 2024-03-11