Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Så här behandlar vi personuppgifter

 

Ansvar för behandling av personuppgifter

Skolidrottsförbundet, organisationsnummer 802003-0618, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.


Därför behandlar vi personuppgifter

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Förbundet behandlar personuppgifter för att:

 • administrera löpande arrangemang, vid förbundsmöten och utbildningar m.m.
 • kommunicera med SDF och Skol-IF, genom nyhetsbrev och inbjudan till aktiviteter m.m.
 • hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner, vid medlemsavgifter m.m.
 • ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och övriga bidragsgivare.


Laglig grund för personuppgiftsbehandling

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål

med behandling


Laglig grund


Hantering av medlemskap i förbundet

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i förbundets verksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av förbundet

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med förbundet

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke


Vilka vi delar personuppgifter med

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land och kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om förbundet vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till ett arrangemang i tredje land.


Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Förbundet genomför en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Dina rättigheter

Du som registrerad i förbundet har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna, det vill säga möjligheten att flytta dina personuppgifter från ett system till ett annat. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), besök https://www.imy.se Länk till annan webbplats..


Om du vill veta mer

Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter? Kontakta: info@skolidrott.se.


Begäran av registerutdrag

Observera att du även kan få ett registerutdrag för behandling inom IdrottOnline via ”Min sida”.

Läs mer om begäran av registerutdrag på Polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner formulär för begäran av registerutdrag här Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-11

Senast uppdaterad: 2023-12-04