Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Projektstöd 2024-2025

Nu kan Skol-IF söka projektstöd för 2024 – 2025

Projektstödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Läs gärna igenom riktlinjerna nedan innan ni ansöker om bidrag.

Avgränsningar och förtydliganden

1.3.1 Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter. Samt kläder till individ.

1.5.2 Flera föreningar i gemensamt projekt
När flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka om sin del i projektet. Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förening och att ingen förening får ta emot projektstöd och slussa medel vidare till andra medverkande föreningar.

Riktlinjer för att få söka projektstöd:

 • Föreningen måste ha uppdaterat medlemsregister för 2023 samt uppdaterade uppgifter till styrelse och korrekta faktureringsuppgifter
 • Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (www.idrottonline.se).
 • Föreningen kan ej söka mer än ett projekt under samma utvecklingsmål samtidigt.
 • Eventuella tidigare projekt måste avslutas och återrapporteras innan nya projektmedel kan sökas.
 • Ert projekt kan dock sträcka sig över max 1 år.
 • Föreningar som LOK stöds rapporterar har förtur på bidragen

 

Projektstöd IF 2024-2025


Skolidrottsförbundets sökbara projektstöd 2024-2025

Beskrivning

Genom bidraget kan våra nystartade föreningar fokusera på uppstart av sitt Skol IF.
I en uppstartsfas kan behovet variera för vad som gör att föreningen skall komma i gång. Genom att kartlägga behovet och därefter driva ett uppstartsprojekt kan föreningen få rätt förutsättningar från början till ett lyckat Skol IF.

Några exempel på syften för projektet kan vara…

 • Skapa ett stabilt Skol IF
 • Skapa goda rutiner och förutsättningar till ett fungerande Skol IF.

Medel kan tex gå till

 • Arvodering för uppstart.
 • Sänka tröskel till uppstart att driva Skol.
 • Tillfälliga kostnader som uppkommer vid uppstart av Skol IF.
 • Uppstartsmöten.
 • Synlighet.
 • Starta i gång aktiviteter.

Målgrupp: 7-25 år

Sökbart belopp
Upp till 10 000 kronor

Beskrivning

Bidraget skall främja nya sätt att träna och tävla på.
Nya aktiviteter för föreningen som kan stärka och utöka föreningens aktivitetstimmar och gemenskap hos medlemmarna. Genom nya aktiviteter kan vi fånga ny kunskap, fler medlemmar och individer. Genom nya sätt att tävla kan vi lyfta och stärka Skolidrottsförbundets tävlingskultur. Inkludera flera samt skapa bra och utvecklande tävlingsarenor hos våra medlemmar.

Några exempel på syften för projektet kan vara…

 • Det skall leda till ökad aktivitet, variation och ökad kännedom på aktivitet.
 • Det skall leda till ett ökat medlemsinflytande
 • Det skall leda till ökade aktivitetstimmar för Skol IF.
 • Det skall leda till nya sätt att tävla

Medel kan till exempel gå till

 • Material som behövs till specifik prova på aktivitet eller nya aktiviteter i föreningen.
 • Nytt material till specifika öppna träffar för att locka medlemmar samt få ledare och aktiva att stanna kvar i förening, kan vara specifika idrottsmaterial, lokaler.
 • Lokalhyra, material, arvode som leder till att fler tillfällen kan skapas och fler kan delta
 • Kringkostnader för arrangemang

Målgrupp 7-25 år

Sökbart belopp
Upp till 15 000 kronor

Beskrivning

Vi ser att behovet är stort för att synliggöra och visa upp sitt Skol IF. Genom bidraget kan detta göras på olika sätt utifrån föreningens behov. Viktigt att tänka på att material och marknadsföring alltid tillhör föreningen. Medel får inte gå till enskild individ då detta inte ses som något långsiktigt och hållbart.

Marknadsföring och aktiviteter för att öka synlighet, stolthet samt medlemskap och ledarskap är några av grundstenarna för bidraget Synliggöra Skol IF.

Några exempel på syften för projektet kan vara…

 • Det skall leda till ökat medlemsantal för Skol IF
 • Det skall leda till ett synligare och starkare Skol IF
 • Det kan öka gemenskap och stärka det unga ledarskapet.

Medel kan tex gå till

 • Marknadsföring för skol IF, kan vara ledartröjor som tillhör föreningen, för att få en stark sammanhållning och synlighet, stolthet.
 • Marknadsföring via beachflaggor, framtagning av logga etc.

Målgrupp 7-25 år

Sökbart belopp
Upp till 10 000 kronor

Beskrivning

Vår digitala utbildning har ett flertal innehållande delar. Genom bidraget vill vi förstärka samt utöka kunskapen hos våra föreningar inom de områden utbildningen omfattar, ett område kan till exempel vara, grundutbildning eller ett specifikt område som trygg idrott.

Några exempel på syften för projektet kan vara…

 • Det skall leda till fler utbildade ledare inom vår digitala utbildning
 • Fler utbildade aktiva och ledare inom Trygg idrott
 • Fler engagerade vuxenstöd för hållbara Skol IF

Medel kan tex gå till...

 • Föreläsare för att förstärka områden inom digitala utbildningen
 • Material för kringkostnader

Målgrupp 7-25 år

Sökbart belopp
Upp till 3 000 kronor


Projektstöd IF Fritidskortet 2024

Riksidrottsstyrelsen beslutade 2024-04-23 om att inom ramen för kompletterande insatser inför införandet av fritidskort för barn och unga fördela medel till SF:s föreningar via Projektstöd IF Barn och ungdom.

Dessa medel ska användas för att stärka verksamhet i socioekonomiskt svaga områden (segregerade områden). Utöver det övergripande syftet med projektstödet är syftet med dessa medel att stärka befintliga idrottsföreningar i angivna områden i struktur, ledarskap och närvaro, rekrytera och utbilda ledare samt utveckla och utforma idrottsverksamhet för att tillgängliggöra föreningsidrotten för fler.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Projektstödet gäller endast för föreningar som uppfyller kriterierna nedan:

Därför måste dialog med Verksamhetsutvecklare i respektive region eller ansvarig för bidragen godkänt att ansökan i detta projekt görs.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.

Medel får användas för att bland annat:

 • stärka strukturen i förening.
 • rekrytera och utbilda ledare.
 • sänka socioekonomiska trösklar.

Publicerad: 2022-11-01

Senast uppdaterad: 2024-06-25