Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

SDF-bidrag

SDF-bidrag kan sökas av SDF varje år, senast den 30 april och avser föregående kalanderår. Nedan finns mer information om SDF-bidraget och inrapporteringsformulär.

Typer av bidrag

Följande bidrag innefattas av SDF-bidrag:

Grundbidrag utbetalas för att finansiera årets årsmöte och de administrativa uppgifter som följer av detta. Det är ett fast belopp bestående av 5 000 kr per år. Som hörs på namnet är förutsättningarna för att grundbidraget ska betalas ut att SDF:et uppfyllt alla grundläggande krav för att få ta del av SDF-bidraget.

Grundbidraget utbetalas alltså först när SDF:et har:

 • Genomfört årsmöte och valt en ny styrelse som har ambitionen att förvalta verksamheten och arbeta utifrån SDF:ets uppdragsbeskrivning under det kommande verksamhetsåret,
 • Skickat efterfrågade handlingar, såsom årsmötesprotokoll, årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till förbundsstyrelsen senast den 30 april,
 • Säkerställt att uppgifterna på SDF:ets IdrottOnline-sida är korrekta efter årsmötet,
 • Haft representation på förbundets samtliga konferenser och möten, inklusive ordförandeträffar, under det föregående året.
 • Genomfört minst en (1) Unga leder unga-aktivitet under det föregående året. För 2020 innebär det att det genomförts minst en fysisk eller en digital utbildning i sdfet som är registrerad i utbildningsmodulen. För 2021 behöver sdfen ha minst en genomförd digital utbildning bland sina föreningar. För 2022 gäller att det genomförs en fördjupningsutbildning.
 • Genomfört minst en (1) föreningsträff under det föregående året

Reserverat bidrag är, till skillnad från övriga bidragsdelar, inget kontantbidrag. Det betalas alltså inte ut till SDF:et utan reserveras i Skolidrottsförbundets budget, öronmärkt för att bekosta SDF:ens deltagande på förbundets konferenser och möten. Eftersom deltagande på dessa sammankomster är obligatoriska för SDF:en reserveras medlen för detta ändamål, för att säkerställa att bristande ekonomiska förutsättningar inte hindrar något SDF från att delta.

Storleken på detta bidrag sätts i samband med det årliga budgetarbetet, för att anpassas efter verksamhetsplanen för nästkommande år.I det fall hela det budgeterade beloppet för det reserverade bidraget inte nyttjas, på grund av att något SDF uteblir, används den resterande delen till att finansiera kostnaderna för deltagare från andra SDF.

 • Verksamhetsbidraget delas mellan uppdraget att utbilda och den möjliga samordningen av arrangemang för rörelseglädje. För utbildning rör bidraget Unga leder unga och olika föreningsträffar. Bidraget för att samordna arrangemang för rörelseglädje handlar om att främja rörelseglädje där SDF:et samlar flera Skol-IF och samordnar, underlättar och administrerar verksamhet som annars hade varit för stort för en ensam förening att klara av självt, men där innehållet fortfarande arrangeras av en eller flera Skol-IF. Arrangemang för rörelseglädje kan liknas vid tidigare benämnda breddaktiviteter, och definieras av förbundsstyrelsen.

  Bidragen är inte avsedda att finansiera själva aktiviteten, utan de kostnader som kan uppstå omkring den, såsom marknadsföring, planeringsarbete, materialkostnader osv. Bidragen fördelas som den tredje delen, efter grundbidraget och det reserverade bidraget, och fördelningen görs proportionellt utifrån relativa andelar. 90 procent av verksamhetsbidraget fördelas utifrån relativa andelar av det totala antalet deltagare (ej unika) på utbildningsaktiviteter ( och föreningsträffar) under föregående år. 10 procent av verksamhetsbidraget fördelas utifrån relativa andelar av det totala antalet unika deltagare i arrangemang för rörelseglädje.

  Fördelningen och utbetalningen görs i maj/juni tillsammans med grundbidraget. I det fall hela det budgeterade beloppet för grundbidraget inte betalas ut, på grund av att något eller några SDF inte uppfyllt kraven, förs den kvarvarande delen över till verksamhetsbidraget.

beslut om fördelning av sdf-bidrag avseende 2023

Nyligen beslutade förbundsstyrelsen utifrån motion på förbundsmötet om ny fördelning av SDF-bidraget. Förändringarna rör främst verksamhetsbidraget och börjar gälla för verksamheten 2023 som rapporteras april 2024.

”Nya” SDF-bidraget/verksamhetsbidrag gäller från 2023 rapporteras april 2024.

 • Kickback för utbildning, föreningsträffar och ”arrangemang för rörelseglädje” + tävling som följer förbundets riktlinjer i Nya sätt att tävla.
 • Fördelas 50 procent på utbildning och föreningsträffar, 50 procent på ”arrangemang för rörelseglädje” + tävling som följer riktlinjerna i Nya sätt att tävla.

Övrigt: Info om tävlingskriterier i verksamhetsbidraget och utbildningskriterier i grundbidraget kommer under januari 2023.

 

En kort sammanfattning av det “gamla” SDF-bidraget:
”Gamla” SDF-bidraget/verksamhetsbidrag gäller för 2022- rapporteras april 2023

 • Kickback för: utbildning, föreningsträffar och ”arrangemang för rörelseglädje”
 • Fördelades 90 procent på utbildning och föreningsträffar
 • 10 procent på” arrangemang för rörelseglädje

 

Vid frågor ta kontakt med Cecilia Zimmerman

Redovisa SDF-bidrag

SDF bidraget rapporteras via formuläret nedan. Formuläret innehåller kontrollfrågor samt utrymmen för att bifoga följande dokument:

 • Årsmötesprotokoll
 • Årsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Verksamhetsberättelse

Utöver det som SDFen rapporterar in så kommer också de utbildningar som SDFen genomfört och rapporterat i utbildningsmodulen att vara ett underlag som kansliet använder i beräkningen av SDF-bidraget.

Har ni några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Cecilia Zimmerman, cecilia.zimmerman@skolidrott.se

 

Här hittar du formuläret för redovisning.

Har ni rätt ordförande samt uppdaterade kontaktuppgifter till denne i IdrottOnline? (Organisationsinfo)
Har ni rätt ordförande samt uppdaterade kontaktuppgifter till denne i IdrottOnline? (Organisationsinfo)


Har ni rätt kassör samt uppdaterade kontaktuppgifter till denne i IdrottOnline? (Organisationsinfo)
Har ni rätt kassör samt uppdaterade kontaktuppgifter till denne i IdrottOnline? (Organisationsinfo)


Har ni rätt sekreterare samt uppdaterade kontaktuppgifter till denne i IdrottOnline? (Organisationsinfo)
Har ni rätt sekreterare samt uppdaterade kontaktuppgifter till denne i IdrottOnline? (Organisationsinfo)
Har ni arrangerat ett eller flera arrangemang för rörelseglädje under 2023? (Se specifikation nedan)
Har ni arrangerat ett eller flera arrangemang för rörelseglädje under 2023? (Se specifikation nedan)


Om ni svarar JA, behöver ni fylla i en mall som ni finner på knappen "Mall - Arrangemang för rörelseglädje", denne bifogas sedan nedan.
Har ni arrangerat en eller flera föreningsträffar under 2023? (Se specifikation nedan)
Har ni arrangerat en eller flera föreningsträffar under 2023? (Se specifikation nedan)


Om ni svarar JA, behöver ni fylla i en mall som ni finner under knappen "Mall - Föreningsträffar", denne bifogas sedan nedan.


Läs mer om behandlingen av personuppgifter här.

Specifikation arrangemang för rörelseglädje 

Definition

 • Arrangemang för rörelseglädje är ett arrangemang som kan liknas med det som tidigare kallades för ”breddevenemang”. I Arrangemang för rörelseglädje ligger fokus på just det som begreppet förmedlar – rörelseglädje tillsammans med andra i ett gemensamt arrangemang utan fokus på resultat och vinnare. Grundprincipen för ett arrangemang för rörelseglädje är att SDF:en samordnar, underlättar och administrerar arrangemanget och en eller flera Skol-IF står för innehållet, själva aktiviteten på plats.
 • Prestation står inte i centrum under ett arrangemang för rörelseglädje. Det är alltså inte ett DM eller nån annan typ av tävling oavsett om man har inkluderande former för tävlingen. Det är inte heller en turnering där lag eller deltagare går vidare vid vinst. Det vill säga tävlingar och turneringar med resultatlista där vinnare utses är inte ett arrangemang för rörelseglädje. Men självklart kan det fortfarande innehålla moment där man utmanas och testar sina krafter tillsammans med och i förhållande till andra.

  Vad är kraven?
 • Ett SDF ska stå som arrangör för eventet, med minst en förening som medarrangör. Med det menas att föreningen ska ansvara för planering och genomförande av aktiviteten i arrangemanget och SDF:et skapar plattformen, själva arrangemanget som Skol-IF fyller med innehåll.
 • SDF:et kan till exempelstötta, processleda och ansvarar för det administrativa och ekonomiska.
 • Minst en person från SDFet måste närvara under träffen
 • Minst två Skol-IF måste delta i arrangemanget

Exempel: Prova-på-aktiviteter, rörelseutmaningar, lek. 

Specifikation föreningsträff

Definition

 • En föreningsträff är en mötesplats arrangerad av ett SDF för två eller fler Skol-Ifs med syfte att utveckla, supporta och inspirera skolidrottsföreningar.
 • En föreningsträff kan även vara en träff för personer från flera skolor med intresse för Skolidrott, men som inte direkt tillhör en Skolidrottsförening, till exempel;
  - Rektorsträffar, idrottslärarträffar eller liknande med deltagare från fler skolor
  - Träff för flera skolor som uttalat ett intresse av att bilda Skolidrottsförening på sin skola

  Vad är kraven?
 • De som är deltagare i träffen är medlem i eller har anknytning till en befintlig Skol-IF eller en skola som visat intresse av att bilda en Skol-IF
 • SDFen måste vara arrangör för eventet
 • Minst en person från SDFets styrelse måste närvara under träffen
 • SDFet får inte rapportera in ett event/arrangamang/träff som en föreningsträff om det redan rapporterats som en utbildning i utbildningsmodulen.


Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2024-03-18