Gå till innehåll
Kalmar

Årsmöte 2024

Ombud för föreningar tillhörande Kalmar läns Skolidrottsförbund kallas härmed till årsmöte

onsdagen den 27 mars kl. 18.00.

Plats: Digitalt möte via meet

 

Under årsmötet kommer stadgeenliga ärenden, upptagna i nedanstående föredragningslista att behandlas. Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Föredragningslista.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängden.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt val av tvårösträknare.
 6. Föredragning av års- och revisionsberättelserna för det gångna verksamhetsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående SDF-styrelsen.
 8. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
 9. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter.
 10. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
 11. Fråga om val av ombud till a) RF-SISU distrikts årsmöte b) Skolidrottsförbundetsförbundsmöte.
 12. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
 13. Behandling av styrelsens förslag (proposition).
 14. Behandling av förslag, som inlämnats av förening (motion).
 15. Fastställande av arbetsplan och budget för kommande arbetsår.
 16. Övriga frågor

Skolidrottsförbundet i Kalmar Län
Styrelseordförande Linda Gefvert

Publicerad: 2024-02-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19