Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Handbok

Denna handbok har tagits fram som stöd till arrangörer och deltagare inom Skolidrottsförbundet. Syftet är att skapa en enhetlig och gemensam linje kring hur förbundets aktiviteter och tävlingar ska arrangeras.

Här är vår tävlingshandbok som ger er tips om hur er Skol-IF kan tävla på ett sätt så alla kan vara med och har roligt. Tipsen bygger på Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott från 2022. Använd dem för att göra er tävling mer inkluderande.

För att skapa ett så lyckat arrangemang som möjligt är det viktigt att planera så att inget missas eller glöms bort. I planeringsfasen är det viktigt att alltid ställa kontrollfrågor som:

Är den här aktiviteten inkluderande? Kan alla som vill delta göra det? Har alla fått frågan om de vill vara med?
Om svaret är nej på någon av ovan tre ställda frågor så bör ni fundera på hur ni kan göra för att inkludera, exempelvis kan lagen delas in genom att mixa alla deltagare så att alla oavsett könsidentitet, etnisk bakgrund och funktionsnedsättning känna sig inkluderade.

Kommer alla deltagare att belönas för sitt deltagande eller är det endast några få som får uppmärksamhet?
Om svaret är att alla inte kommer att uppmärksammas behöver detta åtgärdas, det kan handla om att alla får frukt och en festis eller att alla får diplom efter en Skol-IF aktivitet. Det kan också innebära att se till att alla känner sig sedda, att en som deltagare upplever att ens insats märktes och uppskattades.

Är våra deltagare försäkrade?
Vet du inte vad ni omfattas av för försäkring så kan du läsa mer om det här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupning

För er som vill arrangera lite större arrangemang t.ex. Skol-DM.

Planering

Gör en noggrann planering så att inget missas. Var noggrann vid planeringsstadiet och ha en kontinuerlig återkoppling för arbetet med resten av arrangemangsgruppen. Dela på uppgifterna så blir fler delaktiga. Jobba två och två i mindre grupper och kommunicera kontinuerligt.

Anpassa lokaler och aktivitet efter deltagarna.

Utvärdering

Boka in ett datum för utvärdering redan i planeringsstadiet med funktionärer och ansvariga så att alla har möjlighet att planera in det i god tid. Utvärdering är viktigt, prioritera inte bort det. Skriv anteckningar och forma en plan för aktiviteten så har ni en färdig projektplan till nästa gång arrangemanget ska genomföras.

Checklista

Varje SDF skall upprätta en checklista för att effektivt och organiserat kunna vägleda Skol-IF som arrangerar en aktivitet eller tävling. Denna bör innehålla standardrutiner såsom hjälpmedel för operativt underlättande, standardmanual för tillbudsrapportering och hantering av olyckor. Här finns ett förslag till checklista.

Nätverka

Använd kunskaperna från SDF:et och de lokala idrottsföreningarna i ert distrikt för att få ut bra tips och idéer till just den aktivitet ni arrangerar. Använd det nätverk som finns i förbundet och tveka inte att kontakta SDF och skolidrottsföreningar i andra distrikt för att höra hur de har arrangerat liknande aktiviteter tidigare. Det finns mycket kunskap inom förbundet.

Alla skolidrottsföreningar som är medlemmar i Skolidrottsförbundet omfattas av en försäkring hos Folksam. En idrottsförsäkring har tecknats centralt med Folksam och alla förbundets medlemsföreningar som uppfyller de krav som ställs på medlemskap i förbundet omfattas av försäkringen.

Vid olycksfallsskada under en aktivitet eller till och från en aktivitet med Skol-IF ringer du Folksam Idrott och anmäler skadan på telefon 0771-950 950.

Läs mer om er försäkring hos Folksam här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör en säkerhetsplanering för att se över vilka risker som finns vid ert arrangemang

Vad gör vi om det börjar brinna? Vem av oss gör vad vid olycksfall? Finns det första förband på plats, är det påfyllt?

Säkerhetsplaneringens syfte är att man ska ”tänka efter före”, dvs. analysera alla tänkbara skeenden och händelser på evenemanget och fundera kring frågor som:

• Kan det här hända?

• Vad får det här för konsekvenser?

• Hur undviker vi det här på bästa sätt?

Riskananlys

Det gäller att skaffa kunskap om vilka risker som finns, vad som kan hända och vad som krävs för att publik och deltagare ska få en trygg och säker upplevelse. Detta uppnås genom att arrangören identifierar tänkbara risker och hur dessa bör hanteras. Utifrån denna riskanalys skapar man sedan ett säkert arrangemang.

Utse minst en vuxen (18 år +) till aktivitetsansvarig/tävlingsansvarig/ säkerhetsansvarig som ska vara på plats under hela arrangemanget. Det skall dock ej vara en gymnasielev, detta för att säkerställa kvaliteten av insatsen vid en eventuell nödsituation. Den ansvarige kan med fördel ta hjälp av medlemmar i Skol-IF i vissa delar.

Säkerhetsgenomgång

Ha en förberedd säkerhetsgenomgång som gås igenom med alla deltagare, funktionärer, ledare mm på plats i början av arrangemanget innan tävlandet börjar. Detta passar bra att ha i samband med regelgenomgången.

Anmälan vid grov förseelse

Om något sker som bryter mot tävlingsföreskrifterna eller om annat felaktigt inträffar, skall anmälan i första hand lämnas för handläggande till det SDF er förening tillhör. I andra hand om tvisten inte kan lösas i ditt SDF lämnas en rapport till Skolidrottsförbundets disciplinkommitté senast påföljande vardag via mejl med bild på kvitto på inbetald protestavgift (200 kr). Avgiften återfås vid protestens godkännande. Protestavgiften betalas in till BG 860-6519. Märk betalningen med protest och namn på Skol-IF. Protesten samt bild på betalningen skickas till info@skolidrott.se. Läs mer om anmälan vid grov förseelse här.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghet

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra för alla.

Idrottsombudsman och visselblåsarfunktionen är verktyg som ska stödja arbetet för att idrotten ska vara trygg och säker.

Uppförandekod

Vid Riksidrottsmötet 2017 beslutades att ta fram en etisk kod (uppförandekod) och införa grund för bestraffning vid brott mot koden, utreda hur en visselblåsartjänst bäst utformas och införs och samtidigt se över 14 kap. i Riksidrottsförbundets stadgar för att ytterligare stärka idrotten som trygg och säker.

Uppförandekoden förtydligar att alla beslut som fattas i första hand ska beakta vad som bedöms vara barnets bästa (i enlighet med barnkonventionen).

Nolltolerans

Inom idrottsrörelsen är det nolltolerans mot alla former av övergrepp, våld, hot eller trakasserier.

Ärenden som bryter mot Riksidrottsförbundets stadgar ska idrottsrörelsen själva hantera.

Samtidigt ska all form av brottsutredning och orosanmälningar överlåtes till polis och socialtjänst.

Ansvar

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar har ett långtgående ansvar för den verksamhet man bedriver, inklusive att hantera missförhållanden som tex trakasserier, övergrepp och våld. Riksidrottsförbundets roll är att stödja specialidrottsförbund i detta arbete, så att de i sin tur kan stödja föreningarna.

Distriktsförbunden har sakkunniga i barn- och ungdomsidrott och kan genom dessa, och genom sin reguljära verksamhet ge stöd till föreningar. Det finns dock svåra ärenden som kan vara utdragna i tid och av olika skäl svåra för förening eller förbund att hantera. I dessa fall ska RF kunna träda in och utreda och driva ärenden.

Kontakt med idrottsombudsman

RF tillhandahåller därför funktionen idrottsombudsman med telefonnummer 08-627 40 10.

Denna ska:

 • Ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • Utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar
 • Hantera ärenden med stöd av de interna sakkunniga funktioner som behövs
 • Hantera ärendelogg i visselblåsarsystem

Visselblåsarfunktion

Samtidigt öppnar också RF:s visselblåsarfunktion som nås här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom visselblåsarfunktionen mottar en begränsad grupp hos RF meddelande om inkommen visselblåsning och hanterar ärenden i ett särskilt ärendehanteringssystem. Mottagargruppen har ett antal uppgifter så som att:

 • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd.
 • sortera och ansvara för att rätt sak hamnar på rätt plats.
 • anmäla misstänkt brott till polis.
 • att anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.

Inbjudan för aktiviteter som erbjuds bör skickas i början av verksmahetsåret för att kunna planeras in av de som vill/kan delta.

Spelschemat och reglerna ska vara ute i god tid innan arrangemanget börjar för att alla skall ha chans att förbereda sig.

I inbjudan ska typ av aktivitet, datum, plats, tid, kostnad, arrangör och speciella bestämmelser finnas med, ex. om det är en aktivitet för endast mixade lag. Informera även om att för att få delta behöver alla deltagare vara medlemmar i den Skol-IF de avser delta med enligt de tävlingsbestämmelser som gäller.

Anmälan

Här är viktigt att de uppgifter ni behöver för att göra ett bra arrangemang kommer in så var noga med vad ni vill ha svar på genom föreningarnas anmälan. Vad är bra att veta? Här nedan är några av de detaljer som är bra att få med i anmälan:

 • Namn på Skol-IF
 • Grundskola/Gymnasieskola
 • Anvarig ledares namn, telefon och mailadress
 • Avser anmälan flicklag,pojklag eller mixlag (behöver endast finnas med i anmälan om det anordnas tradiotionella tävlingar. )
 • Tröjfärg
 • Deltagaravgift betalas in till…
 • Deltagarlista
 • Finns det annat som ni behöver veta i anmälan?

Beställ priser till alla deltagare om det ska delas ut. Detta ska göras i god tid så att det inte blir några problem. Beställ alltid några extra så att det finns om fler deltagare tillkommer. Priser beställer du genom förbundets webbshop som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var ute i god tid

Ordna funktionärer i god tid. Se till så att det finns tillräckligt med funktionärer på plats under hela arrangemanget. Både innan, under och efter själva arrangemanget. Se även till så att alla funktionärer har koll på vad de ska göra och när de ska göra det. Ett tips är att göra ett schema och en form av arbetsbeskrivning till funktionärerna som ni tillsammans går igenom inför arrangemanget. Se även till att ge funktionärerna en erforderlig utbildning i det de skall göra.

Funktionärsamordnare

Utse gärna en funktionärsamordnare som är funktionärernas kontaktperson. Det underlättar för er alla om det endast är en person som funktionärerna kan vända sig till med sina frågor.

Tävlingar och arrangemang bör vara så lokala som möjligt i det egna distriktet för att undvika långa resor som tär på föreningarnas budget. Men även en kort restid för samtliga är att föredra i den mån det går i distriktet.

Spela så många matcher som möjligt

Undvik att arrangera tävlingar där lag blir utslagna tidigt. Får alla spela lika många matcher så skapas möjlighet för fler att delta längre. Alternativ är att anordna andra aktiviteter som en kan ansluta till vid en eventuell utslagning.

Peppa mer än tävla

Arrangera andra aktiviteter/tävlingar vid en tävling som att exempelvis dela ut ett fair play pris, pris för bästa hejaramsor, bästa stödet osv.

För att öka intresset för aktiviteten och skapa möjlighet för fler att vilja delta är det viktigt att behoven i föreningen tillgodoses. Exempelvis kan ni skapa mixlag så att alla känner sig inkluderade.

Undvik att ha långa turneringar under skoldagar

För att antalet skoldagar som går åt till arrangemang inte ska bli för många så bör aktiviteten arrangeras efter skoltid eller på annan ledig tid. Koncentrera gärna speltiden till så korta dagar som möjligt.

Informera om skol-IF

Även under arrangemanget informera om Skol-IF och dess möjligheter (informationsbord, representanter som berättar osv, information till alla deltagare gemensamt). Framförallt för nya Skol-IF samt intresserade.

Disciplinkommitté

Specialidrottsförbundet och skolidrottsföreningarna har ett långtgående ansvar för den verksamhet de bedriver och de aktiviteter man väljer att arrangera. Om något sker som bryter mot tävlingsföreskrifterna eller om annat felaktigt inträffar, skall anmälan i första hand lämnas för handläggande till det SDF er förening tillhör. I andra hand om tvisten inte kan lösas i ditt SDF lämnas en rapport till Skolidrottsförbundets disciplinkommitté senast påföljande vardag via mejl med bild på kvitto på inbetald protestavgift (200 kr). Avgiften återfås vid protestens godkännande. Protestavgiften betalas in till BG 860-6519. Märk betalningen med protest och namn på Skol-IF.

Utvärdera

Samla alla funktionärer och ansvariga för en utvärdering och genomgång i direkt anslutning till avslutat arrangemang för att knyta ihop säcken. Boka redan i planeringsfasen in ett datum för utvärdering så att alla kan planera in det. Utvärderingsmötet bör ligga nära inpå arrangemanget för att inget ska glömmas bort. Viktigt att lyssna med domare och funktionärer för att verkligen se vad som kan förbättras till nästa gång

Använd gärna en mall/enkät till och få in feedbacken från deltagarna för att ta med i analysen.

Spara planering och utvärdering på en plats som gör det möjligt för fler att ta del av den till nästa gång det ska arrangeras något i er förening eller SDF.

Tacka

Tacka alla funktionärer, deltagare, domare och andra engagerade för deras engagemang.

Riktlinjer för tävlingar inom Skolidrottsförbundet

Tävlingar inom Skolidrottsförbundets som anordnas av SDF eller skolidrottsföreningar ska anordnas enligt de riktlinjer som beslutades på förbundsmötet i april 2018.

Riktlinjerna säger att arrangörer får behålla traditionell tävling där segrare utses men ska även ha aktiviteter eller utse vinnare i andra kategorier som fair-play, bästa utklädnad, bästa hejarklack, lag med mixade deltagare från olika föreningar.

Tävlingar/aktiviteter ska ske lokalt och benämningen skol-DM behålls.

Vi ska följa en gemensam tävlingshandbok med gemensamma riktlinjer.

SDF arbetar som en stödjande instans för föreningarna vid arrangemang, aktiviteter och tävlingar.

Beslut togs också att skol-SM skulle läggas ned. Det innebär att tävlingar som anordnas i förbundet inte kallas för skol-SM eller arrangeras enligt tidigare skol-SM tävlingar med likställt syfte.

Skol-DM/KM

Distrikts- och kretsmästerskap för skolidrottsföreningar arrangeras av respektive distriktsförbund inom Skolidrottsförbundet. För att få reda på i vilka sporter som det arrangeras tävlingar i ditt distrikt och information om anmälan får du vända dig till den som är tävlingsansvarig där du bor. Skolidrottsföreningar är också välkomna att arrangera dessa typer av evenemang med hjälp av distriktsförbundet föreningen tillhör. Om det inte finns ett aktivt distriksförbund, kontakta er verksamhetsutvecklare.

Publicerad: 2022-11-03

Senast uppdaterad: 2024-06-13