Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Startar: 14/02 9:00

Slutar: 14/02 9:00

Kallelse till årsmöte Måndagen den 14/2 2022

Ombud för föreningar tillhörande Kalmar läns Skolidrottsförbund kallas härmed till årsmöte måndagen den 14 februari kl. 19.00. Plats: Funkaboskolans personalrum.

Under årsmötet kommer stadgeenliga ärenden, upptagna i nedanstående föredragslista att behandlas. Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Föredragslista:

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprop och granskning av fullmakter.
 3. Ev. tillägg till och ändringar av föredragningslistan.
 4. Frågan om mötets behöriga utlysning.
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två justeringsmän som tillsammans med ordföranden justerar dagens protokoll.
 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
 9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse.
 10. Uppläsning av revisorernas berättelse.
 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 12. Val av ordförande för verksamhetsåret 2022
 13. Val av två ledamöter för en tid av två år, tur att avgå är: Andreas Kleivard, Johan Johnsson, vakant plats
 14. Val av elevrepresentanter för en tid av ett år.
  Sista åren då styrelsens arbete legat lite vilande har vi avstått från att välja in elevrepr.
 15. Val av revisor.
 16. Val av ledamöter i valberedningen.
 17. Behandling av inkomna motioner.
 18. Revidering av stadgar.
 19. Meddelanden och förslag från styrelsen.
 20. Behandling av under mötet väckta frågor.
 21. Avslutning

Fullmakt för vår medlem att vid årsmötet med Kalmar läns Skolidrottsförbund utöva vår rösträtt.

Skolidrottsförening

Styrelseordförande Linda Gefvert

Startar: 14/02 9:00

Slutar: 14/02 9:00