Gå till innehåll
Svenska Skolidrottsförbundet

Ansök om Utvecklingsstöd

Varje SDF kan max söka för två projekt à 25 000 kr. Ansökningsperiod är 15 september- 15 oktober.

Förbundsstyrelsen beviljar ansökningar i slutet av oktober efter underlag från kansliet och beslut kommer i november. Maxlängd på projektet är 1 år. Starttid för projektperioden: november /december 2021.

Ett krav för att söka utvecklingsstöd är att SDF-styrelsen gemensamt, vid ett protokollfört styrelsemöte, kommit överens om att söka stödet och för vad. Ett tips är därför att boka in ett styrelsemöte under ansökningsperioden, 15 september- 15 oktober för att lättare kunna ta beslut om ansökan tillsammans med styrelsen.


Kriterier och uppdragsbeskrivning

Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF att utveckla sitt arbete med de frågor de ansvarar för. Det kan handla om att prova nya sätt att genomföra en utbildning, utveckla mer inkluderande former för SDF-årsmötet eller ta fram en ny metod för att möta och företräda sina Skol-IF. Konkreta exempel kan vara att ha utbildning tillsammans med andra föreningar eller SDF, bjuda på mat/ laga mat tillsammans eller bjuda in en föreläsare för att få fler att delta på årsmötet. Eller att arrangera utbildning eller liknande för barn under 13 år- dvs de som inte tillhör grupp 13-20 år som med nuvarande regelverk har riktade projektstöd och subventioner.

Ytterligare exempel att söka Utvecklingsstöd för : starta upp, fortbilda och/ eller utveckla SDF-styrelsen. SDF kan även söka utvecklingsstöd för befintlig/ etablerad verksamhet och arrangemang men det ska finnas ett tydligt nytänk i ansökan.

Stöd ges inte för de kostnader som SDF-bidraget avser eller som omfattas av andra subventioneringar, och ges inte heller till SDF:ets ordinarie eller löpande verksamhet. Projekt med budget för lön / arvode/ projektledning kan föreslås bifall men med sänkt pott och att vi i samband med beviljande av projektet kommer poängtera att dessa typer av kostnader inte ska täckas av Utvecklingsstödet. Detta då grunden för SDF:ens arbete är ideellt. Dock kan arvode eller utbetalning ges till externa parter, ex föreläsare.


Principkriterier i arbetet med ansökningarna

I arbetet med att fördela Utvecklingsstödet kommer styrelsen, utöver givna kriterier, att ha parametern: i vilken ansökan ser vi mest tydlig utveckling av form eller metod och nytänk utifrån det aktuella SDFets nuvarande arbete och utifrån SDF-ens uppdragsbeskrivning.

SDF:ens uppdragsbeskrivning är

Utbilda

 • Stötta och peppa föreningar vid digitala utbildningar
 • Arrangera fördjupningsutbildningar
 • Arrangera föreningsträffar i olika konstellationer
 • Rapportera och granska alla SDF:ets utbildningar

Företräda

 • Genomföra stadgeenliga
  SDF-årsmöten
 • Årligen, innan utsatt datum,
  skicka följande handlingar
  till förbundskansliet
  – Årsmötesprotokoll
  – Årsredovisning
  – Revisionsberättelse
  – Verksamhetsberättelse
  – Verksamhetsplan
 • Delta på förbundets alla
  konferenser och möten
 • Regelbundet ha
  avstämningsmöten med
  SISU-d/DF

Leda

 • Se till att det alltid finns
  korrekt information om
  SDF:ets förtroendevalda och
  andra kontaktuppgifter
  på IdrottOnline
 • Säkerställa och vid behov
  söka finansiering för det
  egna uppdraget


Ansök här

Ansökan för Utvecklingsstöd kommer vara öppen 18 januari - 15 februari.

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2023-01-08